ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

ΩΡΑΡΙΟ ΜΑΪΟΥ

Ὡράριο στό ὁποῖο παραμένει ἀνοιχτός ο Ἱερός Ναός    Ὁ  Ἱερός Ναός, γιά τό μήνα ΜΑΪΟ θα είναι ἀνοικτός τίς ἑξῆς ὧρες: Πρωϊ: 07:00 – 1:15 μ. μ. Απόγευμα: 4:30 – 8:30 μ.μ Ὧρες Λειτουργίας Γραφείου...

ΜΕΓΑΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΣ

Ἡμέρα χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης σήμερα, ἀγαπητοί. Ἡμέρα ἀγαλλιάσεως καὶ σωτηρίας, ἡμέρα φωτισμοῦ καὶ ἁγιασμοῦ, ἡμέρα εἰρήνης καὶ καταλλαγῆς· ἡμέρα ἀναπλάσεως καὶ ἀνακαινισμοῦ τῶν ψυχῶν μας, ἡμέρα πραγματικὰ μεγάλη καὶ θαυμαστή, ἡμέρα ἐπιφανής. Αὐτὴ τὴν...