Μαρτυρία Αγάπης

ΜΑΖΙ ΣΤΗΝ ΑΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΑΣ !

Ἀ­γα­πη­τοί μου ἀ­δελ­φοί,

Κά­θε χρό­νο αὐ­τές τίς μέ­ρες σᾶς ἐ­νη­με­ρώ­νου­με γιά τό φι­λαν­θρω­πι­κό καί κοι­νω­νι­κό ἔρ­γο πού πραγ­μα­το­ποί­η­σε ἡ Μη­τρό­πο­λή μας καί οἱ Ἐ­νο­ρί­ες της κα­τά τό ἔ­τος 2022.

Θε­ω­ροῦ­με χρέ­ος μας νά σᾶς πλη­ρο­φο­ροῦ­με ποῦ δι­α­θέ­του­με ὅ,τι μέ ἀ­γά­πη καί ἐμ­πι­στο­σύ­νη προ­σφέ­ρε­τε γιά χά­ρη τῶν ἐμ­πε­ρί­στα­των συ­ναν­θρώ­πων μας.

Πα­ράλ­λη­λα, θά θέ­λα­με νά σᾶς εὐ­χα­ρι­στή­σου­με ἀ­πό τά βά­θη τῆς καρ­διᾶς μας γιά τήν προ­θυ­μί­α μέ τήν ὁ­ποί­α ἀν­τα­πο­κρί­νε­στε κά­θε φο­ρά πού σᾶς πα­ρα­κα­λοῦ­με νά μᾶς συν­δρά­με­τε στά ἔρ­γα τῆς ἀ­γά­πης.

Ὁ Κύ­ριός μας Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός νά σᾶς εὐ­λο­γεῖ! Καί νά σᾶς ἀν­τα­πο­δί­δει πλού­σια τά ἀ­γα­θά Του γιά ὅ­σα προ­σφέ­ρε­τε χά­ριν τῶν ἐ­λα­χί­στων ἀ­δελ­φῶν μας.    

Ὁ Ἐ­πί­σκο­πός σας † 

Ὁ  Νέας  Σμύρνης  ΣΥΜΕΩΝ


Μαρτυρία Αγάπης

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

Γιά μιά ἀκόμη φορά ἡ «Μαρτυρία Ἀγάπης» πού ἐκδίδουμε κάθε χρόνο, βρίσκεται στά χέρια σας.

Σκοπός της εἶναι νά σᾶς πληροφορήσει γιά ὅσα, μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ, ἡ Μητρόπολή μας καί οἱ Ἐνορίες της πραγματοποίησαν στόν φιλανθρωπικό καί προνοιακό τομέα τό ἔτος 2020.

Ἀποτελεῖ πεποίθησή μας ὅτι σεῖς οἱ χριστιανοί μας θά πρέπει νά γνωρίζετε ποῦ καί πῶς διαθέτουμε ὅσα ἡ ἀγάπη σας προσφέρει γιά χάρη τῶν ἀδελφῶν μας ποῦ ἔχουν ἀνάγκη βοήθειας.

Παράλληλα, ἐπιθυμοῦμε καί δημόσια νά σᾶς εὐχαριστήσουμε γιά τήν ἐμπιστοσύνη πού μᾶς δείχνετε καί τήν πρόθυμη ἀνταπόκρισή σας στίς ἐκκλήσεις μας.

Ἡ εὐλογία τοῦ Θεοῦ νά εἶναι πάντοτε μαζί σας καί μέ τίς καλές οἰκογένειές σας.

Ὁ Ἐπίσκοπός σας

†Ο ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝ


Τό Γηροκομεῖο μας

Ἡ στέγη τῆς ἀγάπης καί τῆς φροντίδας μας γιά τίς γερόντισσες πού ὁ Θεός ἔφερε κοντά μας. Γιά τή λειτουργία τοῦ Γηροκομείου – πέρα ἀπό τά γεύματα καί τίς διάφορες προσφορές σέ εἴδη τῶν χριστιανῶν μας – δαπανήθηκαν :

80.375 €

Προσφορά τοῦ Λόγου τοῦ θεοῦ

῾Η Μητρόπολή μας ἐκτυπώνει κάθε χρόνο τήν Καινή Διαθήκη (κείμενο-μετάφραση) καί τήν προσφέρει στούς μελλονύμφους καί στούς μαθητές τῆς Β´ τάξης Γυμνασίου. Κατά τό ἔτος 2020 διέθεσε:

– 213 ἀντίτυπα στά ζευγάρια πού τέλεσαν τόν γάμο τους στίς ᾿Ενορίες μας,

– 2.324 ἀντίτυπα στούς μαθητές τῆς Β´ τάξης ὅλων τῶν Γυμνασίων τῆς Μητροπόλεώς μας.

14.708 €

Ἐξωτερική Ἱεραποστολή

῾Η Μητρόπολή μας συμπαραστάθηκε κι ἐφέτος στόν εὐαίσθητο αὐτό τομέα τῆς ἐξαπλώσεως τοῦ Εὐαγγελίου καί τήν ὑποστήριξη τῶν ἱεραποστολικῶν κλιμακίων στήν ᾿Αφρική καί στήν Κορέα.

9.980 €

Φροντίδα γιά τούς νέους

– Κατηχητικά Σχολεῖα

– Βοηθήματα σέ φοιτητές καί σπουδαστές

– ᾿Εκδρομές

– Νεανική Κατασκήνωση στή Βόρεια Εὔβοια

– Ψυχαγωγικές καί μορφωτικές ἐκδηλώσεις

42.246 €

Αἱμοδοσία

Τό αἷμα εἶναι ζωή. Προσφέροντας λίγο αἷμα στούς συνανθρώπους μας πού τό ἔχουν ἀνάγκη δείχνουμε ὅτι πράγματι τούς ἀγαπᾶμε. Τό 2020 οἱ ᾿Ενορίες μας διοργάνωσαν 10 Αἰμοδοσίες καί συγκέντρωσαν 606 φιάλες αἴματος, πού διαθέτουμε δωρεάν σέ συνανθρώπους μας οἱ ὁποῖοι τό ἔχουν ἀνάγκη.

Σχολή Βυζαντινῆς καί ᾿Εκκλησιαστικῆς Μουσικῆς

Στή Σχολή Βυζαντινῆς καί Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς «῾Ο ῞Αγιος Ἀνδρέας» κατά τό τέταρτο ἔτος λειτουργίας της (Σχολικό ἔτος 2019-2020) δίδαξανἑπτά καθηγητές καί εἴχαμε 59 σπουδαστές.

18.775 €

Προσφορά στούς φυλακισμένους

῾Η ῾Ομάδα Συμπαραστάσεως Κρατουμένων καί Ἀποφυλακισθέντων τῆς ᾿Ενορίας ῾Αγίου Γεωργίου ᾿Αργυρουπόλεως ἔδωσε κι ἐφέτος τό «παρών» τῆς ἀγάπης πρός τούς φυλακισμένους συνανθρώπους μας (1.075ἄτομα). Παρέδωσεσυνολικά 2340 κιβώτια μέ εἴδη ρουχισμοῦ καί πρώτης ἀνάγκης.

Κοινωνική προσφορά

– Τά συσσίτια – Σπίτια Γαλήνης τῶν ᾿Ενοριῶν μας προσέφεραν ὅλο τόν χρόνο 300.000 μερίδες φαγητοῦ.

– Βοηθήματα σέ ἄπορες καί πολύτεκνες οἰκογένειες

– Ἐνίσχυση ἀρρώστων καί ἀδύναμων οἰκονομικά

– 53 τόνοι τροφίμων σέ2.626 οἰκογένειες

– Καταβολή ἐνοικίων, ἀγορά φαρμάκων, κ.λπ.

– Ἐνίσχυση κοινωνικῶν δραστηριοτήτων τῶν ᾿Ενοριῶν

– Ἐνίσχυση ῾Ιδρυμάτων πού λειτουργοῦν στά ὅρια τῆς Μητροπόλεώς μας

– Ἀγορά βιβλίων, ἐκτύπωση ἐντύπων

463.316 €

Ἐνίσχυση Σεισμόπληκτων

– Οἰκονομική ἐνίσχυση σεισμοπλήκτων Σάμου.

5.000 €

*

Ἡ Μητρόπολη Νέας Σμύρνης καί οἱ Ἐνορίες της, γιά τά Ἔργα τῆς Ἀγάπης τό 2020 δαπάνησαν 634.400 εὐρώ.