ΔΙ­ΕΥ­ΚΡΙ­ΝΙ­ΣΤΙ­ΚΕΣ Ο­ΔΗ­ΓΙ­ΕΣ ΓΑΜΟΥ

Σχε­τι­κά μέ τήν ὑπ᾽ ἀ­ρι­θμ. 80/27-10-2008 Ἐ­γκύ­κλι­ο τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ώς μας δι­ευ­κρι­νί­ζου­με τά ἀ­κό­λου­θα :

Α­ΠΑ­ΓΟ­ΡΕΥ­Ο­ΝΤΑΙ :

1. Ἡ ρί­ψη ρυ­ζι­οῦ, κου­φέ­των, ἀν­θο­πε­τά­λων, κομ­φε­τί (καί ὁ­τι­δή­πο­τε ἄλ­λο) ἐ­ντός τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ, κα­θώς καί στόν Πρό­ναο.

         2. Ὁ στο­λι­σμός τῶν κι­γκλι­δω­μά­των τοῦ κε­ντρι­κοῦ δι­αδ­ρό­μου τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ, τοῦ Σο­λέ­α ἤ τῶν κο­λο­νῶν μέ τού­λι­α, ὑ­φά­σμα­τα, φα­να­ρά­κι­α ἤ κε­ρι­ά. Ἐ­πί­σης ἡ το­πο­θέ­τη­ση ἀν­θο­στη­λῶν κα­τά μῆ­κος τοῦ κε­ντρι­κοῦ δι­α­δρό­μου ἤ στόν Πρό­να­ο καί τά σκα­λο­πά­τι­α.

         3. Ἡ το­πο­θέ­τη­ση στο­λι­σμέ­νης ἁ­ψί­δας μέ λου­λού­δι­α στήν εἴ­σο­δο τοῦ Σο­λέ­α ἤ τήν κε­ντρι­κή εἴ­σο­δο τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ. Ὁ στο­λι­σμός πού ἐ­πι­τρέ­πε­ται μό­νο στόν Σο­λέ­α εἶ­ναι δύ­ο ἀν­θο­στῆ­λες (δε­ξι­ά καί ἀ­ρι­στε­ρά) καί οἱ δυ­ό γα­μή­λι­ες λα­μπά­δες.

         4. Ὁ στο­λι­σμός τοῦ τρα­πε­ζι­οῦ, πού χρη­σι­μο­ποι­οῦ­με γι­ά τό μυ­στή­ρι­ο τοῦ γά­μου, μέ τού­λι­α, λου­λού­δι­α ἤ μέ τρα­πε­ζο­μάν­δη­λα πού δέν ἀ­νή­κουν στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό.

         5. Ἡ χρή­ση πο­τη­ρι­οῦ καί κα­ρά­φας γι­ά τό κρα­σί. Θά χρη­σι­μο­ποι­εῖ­ται εὐ­πρε­πές με­ταλ­λι­κό πο­τή­ρι­ο, πού θά προ­μη­θευ­τεῖ ὁ Ἱ­ε­ρός Να­ός καί θά ἀ­νή­κει σ᾽ αὐ­τόν. Καί ὁ Να­ός θά δι­α­θέ­τει λί­γο κρα­σί (ἀ­πό τίς προ­σφο­ρές τῶν πι­στῶν), ὅ­πως γι­νό­ταν ἐπί αἰ­ῶ­νες.

         6. Ἡ πα­ρου­σί­α στό μυ­στή­ρι­ο τοῦ γά­μου ὡς πα­ρα­νύμ­φων (κου­μπά­ρων) μή Ὀρ­θο­δό­ξων Χρι­στι­α­νῶν.

         7. Ἡ πα­ρου­σί­α φω­το­γρά­φων καί κα­με­ρα­μάν πού δέν εἶ­ναι εὐ­πρε­πῶς ἐν­δε­δυ­μέ­νοι καί πού δέν ἐ­νερ­γοῦν μέ σε­βα­σμό καί  δι­α­κρι­τι­κό­τη­τα.  Ἀ­πα­γο­ρεύ­ε­ται  νά  ἀ­νε­βαί­νουν  στόν  Ἄμ­βω­να,

στόν Ἀρ­χι­ε­ρα­τι­κό Θρό­νο καί στά Ἀ­να­λό­γι­α, κα­θώς καί ἡ ὑ­περ­βο­λι­κή χρή­ση μη­χα­νη­μά­των φω­τι­σμοῦ (προ­βο­λεῖς με­γά­λης       ἰ­σχύ­ος, ὀ­μπρέ­λες, φλάς).

         8. Ἡ κα­θυ­στέ­ρη­ση ἄ­φι­ξης τῶν μελ­λο­νύμ­φων στόν Ἱ­ε­ρό Να­ό. Ἡ ἔ­ναρ­ξη τοῦ μυ­στη­ρί­ου μπο­ρεῖ νά πα­ρα­τα­θεῖ μό­νο γι­ά 15 λε­πτά. Πέ­ραν τού­του ἡ ὥ­ρα τοῦ μυ­στη­ρί­ου θά ἀ­κυ­ρώ­νε­ται καί θά με­τα­τί­θε­ται στό τέ­λος τῶν ὑ­πο­λοί­πων μυ­στη­ρί­ων.

         9. Ἡ τέ­λε­ση τοῦ μυ­στη­ρί­ου τοῦ γά­μου ἐ­κτός τῶν Ἱ­ε­ρῶν      Ἐ­νο­ρι­α­κῶν Να­ῶν (Προ­αύ­λι­α, Ἐ­ξωκ­κ­λή­σι­α, Ἰ­δι­ω­τι­κά Πα­ρε­κ­κλή­σι­α, οἰ­κί­ες).

         10. Ἡ πα­ρά­θε­ση ὁ­ποι­ασ­δή­πο­τε μορ­φῆς δε­ξιώσεων με­τά τόν γά­μο στόν αὔ­λει­ο χῶ­ρο τοῦ Ἱ­ε­ροῦ Να­οῦ.

         11. Ὑ­πεν­θυ­μί­ζου­με ὅ­τι, σύμ­φω­να μέ τίς κα­τά και­ρούς       ἐ­γκυ­κλί­ους συ­στά­σεις τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου, κα­τά τήν τέ­λε­ση τοῦ μυ­στη­ρί­ου τοῦ γά­μου ὅ­λοι οἱ πρε­σβύ­τε­ροι (καί οἱ ἀρ­χι­μαν­δρί­τες) θά φέ­ρουν ἀ­πα­ραί­τη­τα καί φε­λώ­νι­ο.   

         12. Ἐ­πι­ση­μαί­νου­με ἀ­κό­μη ὅ­τι ἀ­πα­γο­ρεύ­ε­ται αὐ­στη­ρῶς τό κλεί­σι­μο ἡ­με­ρο­μη­νί­ας καί ὥ­ρας γι­ά τέ­λε­ση γά­μου, ἄν δέν ἔ­χουν προ­η­γου­μέ­νως κα­τα­τε­θεῖ τά προ­βλε­πό­με­να δι­και­ο­λο­γη­τι­κά.

         13. Α­πα­γο­ρεύ­ε­ται ὁ προ­γραμ­μα­τι­σμός γά­μων πέ­ραν τοῦ ἑ­ξα­μή­νου.

Εκ τῆς Ἱ­ε­ρᾶς Μη­τρο­πό­λε­ώς