ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ

 ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

  ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΓΑΜΟΥ

Γιά τήν ἔκδοση  ἄδειας προκειμένου νά τελεστεῖ τό μυστήριο τοῦ γάμου ἀπαιτοῦνται,  κατά περίπτωση,  τά ἀκόλουθα  δικαιολογητικά.

ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΟΙ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΩΤΟ ΓΑΜΟ

1. Πιστοποιητικά Ἀγαμίας.

Κάθε μελλόνυμφός θά προσέλθει αὐτοπροσώπως στόν Ἱερό Ναό τῆς Ἐνορίας του, ἐκεῖ δηλαδή πού κατοικεῖ τά τελευταία χρόνια, ἔχοντας μαζί του α) τήν ἀστυνομική ταυτότητά του, β) μιά δήλωση τοῦ Νόμου 1599 (πρώην 105) καί γ) δύο μάρτυρες. Ὁ ἐφημέριος τῆς Ἐνορίας θά εκδώσει τό Πιστοποιητικό Ἀγαμίας του. Σέ κάθε Πιστοποιητικό  ἀναγράφεται τό  ἄσχετο τῆς συγγενείας τῶν μελλονύμφων μεταξύ τους, καθώς καί ἡ Ἱερά Μητρόπολη στά ὅρια τῆς ὁποίας πρόκειται νά τελεστεῖ τό μυστήριο τοῦ γάμου.

Ἐάν ὁ ἕνας ἤ καί οἱ δύο μελλόνυμφοι προέρχονται ἀπό γεωγραφική περιοχή πού ἀνήκει στήν ποιμαντική δικαιοδοσία ἄλλης Ἱερᾶς Μητροπόλεως, τό Πιστοποιητικό Ἀγαμίας θά πρέπει νά ἐπικυρωθεῖ ἀπό τήν οἰκεία Ἱερά Μητρόπολη.

Αν το πιστοποιητικό Ἀγαμίας προέρχεται ἀπό ὀρθόδοξες ἐνορίες τοῦ ἐξωτερικοῦ θά πρέπει νά ἐπικυρωθεῖ ἀπό τήν Ἱερά Σύνοδο (Ἰωάννου Γενναδίου 14, Ἀθήνα).  

2. Ἀπόκομμα ἡμερήσιας ἐφημερίδας. Θά προσκομιστεῖ ὁλόκληρο τό φύλλο τῆς ἐφημερίδας στήν ὁποία καταχωρίστηκε ἡ ἀγγελία τοῦ γάμου.

3. Παράβολο χαρτοσήμου ὀνομαστικῆς ἀξίας 15 Εὐρώ. Διατίθεται ἀπό τίς Δ.Ο.Υ.

4. Ὁ ἀλλοδαπός μελλόνυμφος, πού δηλώνει ὅτι εἶναι Χριστιανός Ὀρθόδοξος καί διαμένει στή χώρα μας, θά προσκομίσει Πιστοποιητικό βαπτίσεώς του.

5. Φωτοτυπίες των Ἀστυνομικῶν Ταυτοτήτων τῶν δύο μελλονύμφων. Ἐάν ἕνας μελλόνυμφος εἶναι ἀλλοδαπός, θά προσκομίσει ἀπαραιτήτως τό Διαβατήριό του. Ἀλλοδαπός πού προέρχεται ἀπό χώρα ἐκτός τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως, θά προσκομίσει καί τήν Ἄδεια Παραμονῆς στή χώρα μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Τά δικαιολογητικά καταθέτουν στήν Ἐνορία πού θά τελεστεῖ ὁ γάμος αὐτοπροσώπως καί ΟΙ ΔΥΟ μελλόνυμφοι, πού ὑπογράφουν καί τήν αἴτηση ἐκδόσεως τῆς ἄδειας τελέσεως τοῦ μηστηρίου τοῦ γάμου τους.

ΟΤΑΝ ΟΙ ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΕΛΕΣΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΑΜΟ

1. Θά προσκομίσουν ὅσα δικαιολογητικά ἀναφέρονται στήν πρώτη περίπτωση.

2. Ἐπιπλέον, Ληξιαρχική Πράξη τελέσεως τοῦ πολιτικοῦ γάμου.

ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΤΡΙΤΟ ΓΑΜΟ

ΑΠΟ ΔΙΑΖΕΥΞΗ

1. Οἱ μελλόνυμφοι θά προσκομίσουν τά δικαιολογητικά πού ἀναφέρονται στήν πρώτη περίπτωση.

2. Ἐπιπλέον, θά προσκομίσουν καί τό Διαζευκτήριό τους στό ὁποῖο ἀναγράφεται ἡ ἔνδειξη ΔΙΑ ΓΑΜΟΝ. Στήν περίπτωση διαζεύξεως ἀπό πολιτικό γάμο θά κατατεθεῖ ἡ Ληξιαρχική Πράξη λύσεως τοῦ πολιτικοῦ γάμου, στήν ὁποία θά ἀναγράφεται καί ὁ βαθμός γάμου. Ἐκδίδεται ἀπό τό Ληξιαρχεῖο τοῦ Δήμου.

ΟΤΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΤΡΙΤΟ ΓΑΜΟ ΕΚ ΧΗΡΕΙΑΣ

1. Οἱ μελλόνυμφοι θά προσκομίσουν τά δικαιολογητικά πού ἀναφέρονται στήν πρώτη περίπτωση.

2.  Ληξιαρχική Πράξη θανάτου τοῦ/τῆς συζύγου (ἀπό τόν προηγούμενο γάμο).

3. Πιστοποιητικό τελεσθέντος γάμου μέ τόν/τήν σύζυγο πού ἀπέθανε. Ἐκδίδεται ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολη στήν ὁποία εἶχε τελεστεῖ ὁ γάμος.

Στήν περίπτωση πού εἶχε τελεστεῖ πολιτικός γάμος, ἀπαιτεῖται Ληξιαρχική Πράξη γάμου, πού ἐκδίδει τό οἰκεῖο Δημαρχεῖο  καί πού θά δείχνει καί τόν βαθμό τοῦ γάμου πού τελέστηκε.

ΟΤΑΝ Ο/Η ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΟΣ(Η) ΕΙΝΑΙ ΑΝΗΛΙΚΟΣ(Η)

Οἱ γονεῖς τοῦ/τῆς ἀνηλίκου μελλονύμφου(ης) ὑποβάλλουν αἴτηση χορηγήσεως ἀδείας γάμου ἀνηλίκου στήν Ἱερά Μητρόπολη στήν ὁποία ὑπάγονται.   

ΟΤΑΝ Ο/Η ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΟΣ(Η) ΕΙΝΑΙ ETEΡΟΔΟΞΟΣ(Η)

1. Ὁ/Ἡ ἑτερόδοξος(η) (Καθολικός ἤ Προτεστάντης) θά προσκομίσει Πιστοποιητικό Βαπτίσεως καί Βεβαίωση Ἀγαμίας ἀπό τήν Ἐκκλησιαστική Ἀρχή στήν ὁποία ἀνήκει.

2.  Οἱ ἀλλοδαποί πού δέν ἔχουν τή δυνατότητα νά προσκομίσουν Βεβαίωση Ἀγαμίας  ἀπό Ἐκκλησιαστική Ἀρχή, ἀπαραιτήτως θά προσκομίσουν Βεβαίωση Ἀγαμίας ἀπό τίς οἰκεῖες Πολιτικές ἤ Προξενικές Ἀρχές τῆς χώρας τους.   

3. Ἐπίσης θά προσκομίσουν α) τήν Ἄδεια Παραμονῆς τους ἐφόσον προέρχονται ἀπό χώρα ἐκτός Εὐρωπαϊκῆς Ἑνώσεως καί β) τό Διαβατήριό τους.

4. Πέρα ἀπό τά παραπάνω δικαιολογητικά ὁ/ἡ πιστός/ή – μέλος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας δηλώνει ὅτι συμφωνεῖ τά παιδιά πού θά ἀποκτήσει μέ τόν μικτό γάμο πού συνῆψε, νά τά βαπτίσει καί νά τά ἐντάξει στήν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία.

ΟΤΑΝ Ο/Η ΜΕΛΛΟΝΥΜΦΟΣ(Η) ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΘΡΗΣΚΟΣ(Η)

Γάμος ὀρθοδόξου χριστιανοῦ μέ ἀλλόθρησκο (δηλαδή πιστό ἄλλης —ἐκτός τοῦ Χριστιανισμοῦ— θρησκείας) δέν ἐπιτρέπεται ἀπό τήν Ἐκκλησία μας.

Στήν περίπτωση πού ἐλεύθερα θά θελήσει νά βαπτιστεῖ καί νά γίνει ὀρθόδοξος χριστιανός, μαζί μέ τά δικαιολογητικά τῆς πρώτης κατηγορίας, θά πρέπει νά προσκομίσει καί Βεβαίωση Βαπτίσεως.  

ΕΦΙΣΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ :

Ὅλα τά δικαιολογητικά πού προσκομίζονται θά πρέπει νά εἶναι πρωτότυπα. 

Τά ξενόγλωσσα Πιστοποιητικά θά συνοδεύονται ἀπό ἐπίσημη μετάφραση τῆς μεταφραστικῆς ὑπηρεσίας τοῦ Ἑλληνικοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν ἤ τῶν Προξενικῶν Ἀρχῶν τῆς χώρας ἐκδόσεώς τους.  

Τό Γραφεῖο Γάμων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως λειτουργεῖ Δευτέρα-Παρασκευή, 9.00-13.00.

      ΟΙ ΚΟΥΜΠΑΡΟΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ:

       1. Θά πρέπει νά προσκομίσουν στόν ἱερό ναό Πιστοποιητικό οἰκογενειακῆς καταστάσεως ἤ Ληξιαρχική Πράξη Γάμου  καθώς καί πιστοποιητικό Βαπτίσεως ἀπό τό ναό πού ἔχουν βαπτιστεῖ ἤ κατ’΄ἀνάγκη Ληξιαρχική Πράξη γεννήσεως-Βαπτίσεως.

      2.Ὁ κουμπάρος/α δέν θά πρέπει νά ἔχει τελέσει πολιτικό γάμο ἤ νά ἔχει ὑπογράψει σύμφωνο συμβίωσης.