ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Αἱμοδοσία

Πολλοί ἄνθρωποι σέ δύσκολες ὧρες καταφεύγουν στή Μητέρα Ἐκκλησία ζητώντας αἷμα γιά κάποιον πού κινδυνεύει.

Ὅταν ἔχουμε ἀποθέματα αἵματος ἀνταποκρινόμαστε στίς ἐκκλήσεις καί σώζονται ἀνθρώπινες ζωές.

Μέ λίγο δικό σου αἷμα μπορεῖς νά σώσεις μιά ξένη ζωή. Ποῦ ξέρεις; Αὔριο μπορεῖ καί σύ νά σωθεῖς μέ τόν ἴδιο τρόπο.

Γράψου στόν κατάλογο αἱμοδοτῶν τῆς Ἐνορίας σου.

 Δ Ω Σ Ε   Λ Ι Γ Ο   Α Ι Μ Α – Σ Ω Ζ Ε Ι Σ   Τ Η Ν   Ζ Ω Η
Κ Α Π Ο Ι Ο Υ   Σ Υ Ν Α Ν Θ Ρ Ω Π Ο Υ   Σ Ο Υ

Τ Ι   Ε Ι Ν Α Ι   Τ Ο   Α Ι Μ Α ;

Εἶναι ἕνας ἱστός σέ ρευστή κατάσταση. Πρωταρχικός ρόλος του εἶναι ἡ μεταφορά ὀξυγόνου καί θρεπτικῶν οὐσιῶν στά διάφορα ὄργανα τοῦ σώματος. Εἶναι ἐπίσης ὁ ἀγωγός γιά τήν ἀποβολή ἀπό τά πνευμόνια καί τά νεφρά τῶν ἀχρήστων ἤ καί βλαβερῶν οὐσιῶν ἀπό τόν ὀργανισμό μας.

Χάρις στό αἷμα λειτουργοῦν τά διάφορα ὄργανά μας. Ἄν λείψει γιά λίγο τό ἀπαραίτητο αἷμα, νεκρώνονται τά ὄργανα, πού θά τό στερηθοῦν καί πεθαίνουν.

Πεθαίνει καί ὁ ἄνθρωπος, ἄν χάσει πολύ αἷμα.

Τό αἷμα παράγεται ἀπό τά μητρικά κύτταρα τοῦ μυελοῦ τῶν ὀστῶν. Δέν ὑπάρχει ἄλλος τρόπος παραγωγῆς του. Ἑπομένως μόνο ἕνας ἄνθρωπος μπορεῖ νά δώσει αἷμα σέ κάποιον ἄλλον. Καί αὐτό λέγεται μετάγγιση αἵματος.

Ο Λ Ο Ι   Μ Π Ο Ρ Ο Υ Ν   Ν Α   Δ Ω Σ Ο Υ Ν   Α Ι Μ Α ;

Ἀσφαλῶς ὄχι. Μόνον ὅσοι εἶναι ὑγιεῖς καί ὅσοι δέν θά διατρέξουν κίνδυνο δίνοντας αἷμα.

Γι’ αὐτό πρίν ἀπό κάθε αἱμοδοσία προηγεῖται σχολαστικός ἰατρικός ἔλεγχος, πού ἀποφαίνεται ἄν πρέπει κάποιος νά δώσει αἷμα καί νά γίνει αἱμοδότης.

Π Ο Ι Ο Ι   Δ Ε Ν   Μ Π Ο Ρ Ο Υ Ν   Ν Α   Δ Ω Σ Ο Υ Ν   Α Ι Μ Α ;

– Ὅσοι εἶναι κάτω τῶν 18 καί πάνω τῶν 60 ἐτῶν.

– Ὅσοι ἔχουν χαμηλή πίεση ἤ ἔχουν ὑπέρταση.

– Ὅσοι εἶναι διαβητικοί ἤ καρδιοπαθεῖς.

– Ὅσοι ἔχουν βάρος μικρότερο τῶν 50 κιλῶν.

– Ὅσοι ἔχουν περάσει μολυσματικές-λοιμώδεις ἀσθένειες.

– Ἄνδρες καί γυναῖκες πού γνωρίζουν ὄτι ἔχουν AIDS ἤ ἔχουν μολυνθεῖ ἀπό τόν ἰό τοῦ AIDS.

– Ἄτομα πού κάνουν χρήση ἐνδοφλεβίων ναρκωτικῶν οὐσιῶν.

– Στήν αἱμοδοσία δέν πρέπει νά προσέρχεται ὁ αἱμοδότης τελείως νηστικός, οὔτε ὅμως καί μετά ἀπό ἕνα κανονικό γεῦμα.

Γιά ὅλα αὐτά ἀποφαίνεται ὑπεύθυνα ὁ γιατρός πού παίρνει τό αἷμα.

Π Ω Σ   Γ Ι Ν Ε Τ Α Ι   Η   Α Ι Μ Ο Δ Ο Σ Ι Α ;

Γίνεται ἀπό ἐπίσημο καί ὑπεύθυνο ἰατρικό συνεργεῖο μέ τήν παρουσία γιατροῦ.

-Λαμβάνονται ὅλα τά ἀναγκαῖα μέτρα, ὥστε νά μή ὑπάρξουν παρενέργειες.

– Χρησιμοποιοῦνται σύριγγες μιᾶς χρήσεως καί ἀποστειρωμένες, γιά νά ἀποφευχθεῖ κίνδυνος μολύνσεως.

– Διαρκεῖ γύρω στά 5′ λεπτά καί εἶναι τελείως ἀκίνδυνη καί σχεδόν ἀνώδυνη.

– Ὁ πόνος τῆς βελόνας εἶναι ἀνεπαίσθητος -ὅσος καί ὁ πόνος μιᾶς κοινῆς ἐνέσεως. Τήν ὥρα πού σοῦ παίρνουν αἷμα δέν πονᾶς καθόλου.

– Γιά 10′ λεπτά ὁ αἱμοδότης παραμένει ξαπλωμένος, γιά νά δοθεῖ ἔτσι καιρός στό κυκλοφορικό του σύστημα νά προσαρμοσθεῖ στήν ἔστω καί μικρή ἀπώλεια αἵματος.

– Ὅλη ἡ “ταλαιπωρία” τοῦ αἱμοδότη εἶναι ἀνάξια λόγου. Ἔτσι πολλοί αἱμοδότες, μόλις δώσουν αἷμα γιά πρώτη φορά, λένε συνήθως: “Αὐτό ἦταν ὅλο καί ὅλο;”

Μ Ο Λ Υ Ν Ε Τ Α Ι   Ο   Α Ι Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ ;

Ἀσφαλῶς ὄχι. Δέν μολύνεται κανείς ἀπό καμμιά ἀπολύτως ἀσθένεια δίνοντας αἷμα, διότι ὅλα τά ὑλικά πού χρησιμοποιοῦνται εἶναι ἀποστειρωμένα καί μιᾶς χρήσεως.

Ο Μ Α Δ Ε Σ   Α Ι Μ Α Τ Ο Σ

Τό αἷμα χωρίζεται σέ ὁμάδες. Αὐτές εἶναι βασικά οἱ ἑξῆς: Α, Β, Ο, και ΑΒ ἀνάλογα μέ τίς οὐσίες πού περιέχονται στό αἷμα. Παράλληλα μέ τίς ὁμάδες τό αἷμα διακρίνεται καί σέ “Ρέζους θετικό”  καί “Ρέζους ἀρνητικό”.

Παρόλο πού σέ κάθε μετάγγιση γίνεται σχολαστικός ἔλεγχος τῆς ὁμάδος αἵματος, καλόν εἶναι νά γνωρίζει κάθε ἄνθρωπος τήν ὁμάδα αἵματος στήν ὁποία ἀνήκει.

Καί τοῦτο, διότι μόνο τῆς ἴδιας ὁμάδος μπορεῖ νά μεταγγισθεῖ.

Π Ο Σ Ο   Σ Υ Χ Ν Α   Ε Π Ι Τ Ρ Ε Π Ε Τ Α Ι   Ν Α   Δ Ι Ν Ε Ι   Κ Α Ν Ε Ι Σ   Α Ι Μ Α ;

Στήν ἀνάγκη μιά αἱμοδοσία μπορεῖ νά ἐπαναληφθεῖ μετά 3 μῆνες. Γιά τούς συστηματικούς ὅμως αἱμοδότες ἐπιτρέπεται νά δίνουν αἶμα κάθε 4-6 μῆνες.

Ω Φ Ε Λ Ε Ι   Η   Α Ι Μ Ο Δ Ο Σ Ι Α   Τ Ο Ν   Α Ι Μ Ο Δ Ο Τ Η ;

Ἀσφαλῶς ναί. Διότι:

α) Τό αἷμα τοῦ ὀργανισμοῦ τοῦ αἱμοδότη ἀνανεώνεται καί συντελεῖ ἔτσι στή μεγαλύτερη ἐνεργητικότητα τοῦ ὀργανισμοῦ του.

β) Τό αἷμα, πού προσφέρει ὁ αἱμοδότης, πρίν χορηγηθεῖ σέ ἄρρωστο, ἐξετάζεται σχολαστικά στά ἰατρικά ἐργαστήρια γιά πολλές ἀρρώστιες, πού πιθανόν νά ἔχει περάσει ὁ αἱμοδότης χωρίς νά τό ξέρει. Σέ περίπτωση, πού θά διαπιστωθεῖ ὁ,τιδήποτε, τό αἷμα καταστρέφεται καί ὁ αἱμοδότης εἰδοποιεῖται μέ προσωπική ἐπιστολή, γιά νά κάνει τίς ἀπαραίτητες ἰατρικές ἐξετάσεις.

γ) Ὁ κάθε αἱμοδότης ἐφοδιάζεται μέ εἰδική ταυτότητα ἀπό τήν Ἐθνική Ὑπηρεσία Αἱμοδοσίας τοῦ Ὑπουργείου Πρόνοιας, πού τοῦ ἐπιτρέπει νά ζητήσει αἷμα γιά τόν ἑαυτό του καί γιά τούς στενούς συγγενεῖς του, ὅποτε τό χρειαστεῖ, ἀπό τήν ἁρμόδια ὑπηρεσία.

Τ Ι   Λ Ε Ε Ι   Η   Θ Ρ Η Σ Κ Ε Ι Α   Μ Α Σ   Γ Ι Α   Τ Η Ν   Α Ι Μ Ο Δ Ο Σ Ι Α ;

Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας ὄχι μόνο δέν ἀπαγορεύει τήν αἱμοδοσία, ἀλλά καί τήν συνιστᾶ.

Τήν θεωρεῖ ὑπέρτατη ἐκδήλωση ἀγάπης στό συνάνθρωπο, σάν μιά μορφή αὐτοθυσίας. Ἄς μή λησμονοῦμε, ὅτι ὁ Θεάνθρωπος Κύριός μας ἔδωσε τό αἶμα Του γιά τή δική μας σωτηρία.

Αἱρετικοί διαφόρων ἐποχῶν ὑποστήριξαν, ὅτι δῆθεν τό αἷμα εἶναι ἡ ψυχή καί γι’ αὐτό δέν πρέπει νά δίδεται. Ἡ ὑλιστική αὐτή ἀντίληψη δέν βρίσκει ἔδαφος στήριξης οὔτε στό Εὐαγγέλιο, οὔτε στήν Παράδοσή μας.

Γ Ι Α Τ Ι   Ο Ι   Ε Λ Λ Η Ν Ε Σ   Δ Ε Ν   Δ Ε Ι Χ Ν Ο Υ Ν

   Π Ρ Ο Θ Υ Μ Ι Α   Γ Ι Α   Τ Η Ν   Α Ι Μ Ο Δ Ο Σ Ι Α ;

Εἶναι γεγονός, ὅτι οἱ ἀνάγκες σέ αἷμα τοῦ λαοῦ μας δέν καλύπτονται ἀπό ἐθελοντικές αἱμοδοσίες μεταξύ μας. Εἰσάγουμε αἷμα καί ἀπό τό ἐξωτερικό, γιά νά ἐξυπηρετηθοῦμε.

Τό φαινόμενο αὐτό πρέπει νά ἐκλείψει. Πρέπει ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες νά ξεπεράσουμε κάθε δυσκολία, πού στέκεται ἐμπόδιο στήν αἱμοδοσία.

Τέτοια ἐμπόδια εἶναι:

– Ὁ φόβος

– Ἡ ἄγνοια

– Ἡ προκατάληψη

– Ἡ κακή πληροφόρηση

– Ἡ ἔλλειψη κατάλληλης ἀγωγῆς

– Ἴσως καί ἡ ἀπουσία ἀγάπης, καθώς καί ἡ ὕπαρξη σκληροκαρδίας, ἀτομισμοῦ καί ἐγωϊσμοῦ.

Εἶναι καιρός ὅμως νά γκρεμισθοῦν τά τείχη, πού κρύβουν τήν ἀγάπη.

Ἐμεῖς οἱ χριστιανοί πρέπει νά γίνουμε πρωτοπόροι στή μεγάλη ὑπόθεση τῆς σωτηρίας τῶν συνανθρώπων μας. Καί μποροῦμε νά τό κάνουμε μέ μικρή σχετικά θυσία.

Σ Κ Ε Φ Θ Ε Ι Τ Ε   Κ Α Ι   Τ Α   Π Α Ι Δ Ι Α

Σκέψου, ὅτι ὑπάρχουν μικρά παιδιά, πού πάσχουν ἀπό μεσογειακή ἀναιμία, στά ὁποῖα γίνεται μετάγγιση αἵματος κάθε μήνα, γιά νά διατηρηθοῦν στήν ζωή.

Σκέψου τήν ἀγωνία τῶν γονέων τους, πού πρέπει νά βρίσκουν τήν ἀναγκαία ποσότητα αἵματος κάθε μήνα γιά τά παιδιά τους.

Σκέψου τό χρέος σου ἀπέναντι σ’ αὐτά τά παιδιά.

Κάθε Ἐνορία μπορεῖ νά δημιουργήσει μιά ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ γιά τίς ἀνάγκες τῶν ἐνοριτῶν της.

Εἶναι καθῆκον ὅλων τῶν πιστῶν νά συντρέξουν αὐτή τήν προσπάθεια.

Ἡ χριστιανική ἀγάπη εἶναι μιά δύναμη ἀξεπέραστη. Οἱ χριστιανοί τό ξέρουν. Σύνθημά μας ἄς εἶναι: “ΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΑ”.

Ζήτησε πληροφορίες ἀπό τήν Ἐνορία σου γιά τό πρόγραμμα αἱμοδοσίας, πού θά ἐφαρμοσθεῖ. Δῶσε πρόθυμα λίγο αἷμα. Σώζεις μιά ζωή.

Σκέψου: Ἴσως κάποτε νά βρεθεῖς καί σύ στήν ἀνάγκη νά ζητήσεις αἷμα γιά κάποιον συγγενῆ σου ἤ γιά τόν ἑαυτό σου.

Ἀδελφέ μου, σκέψου:

Ὁ Χριστός μᾶς ζωοποιεῖ μέ τό τίμιο Αἷμα Του καί μᾶς θεραπεύει ἀπό τήν ἁμαρτία.

Κι ἐμεῖς, μέ τήν προσφορά μικρῆς ποσότητας ἀπό τό αἷμα μας, μιμούμαστε τόν Πρῶτο Αἱμοδότη -τόν Ζωοδότη Κύριό μας- συμβάλλοντας ἀποφασιστικά στή σωτηρία τοῦ ἀδελφοῦ μας, πού κινδυνεύει.