Λίγα Λόγια

Λίγα Λόγια

Εἶναι γνωστό ἀγαπητοί μας τό πρόβλημα τῆς αἱμοδοσίας στήν χώρα μας. Μεγάλες εἶναι οἱ καθημερινές ἀνάγκες. Τά τροχαία ἀτυχήματα συνεχῶς  αὐξάνονται. Τά  Νοσοκομεῖα γεμίζουν ἀπό τραυματίες, ἀλλά καί ἀπό ἄλλους ἀρρώστους. Λίγο αἷμα ζητοῦν οἱ ἀδελφοί μας, πού ἔχουν τραυματισθεῖ,  πού κινδυνεύουν ἀπό  αἱμορραγίες, πού πρόκειται νά χειρουργηθοῦν ἡ ἀκόμα πού πάσχουν ἀπό ἀναιμία.

Ἡ ἔλλειψη ὅμως αἵματος ὁδηγεῖ ἐνίοτε στό θάνατο.Ὀρθῶς ἔχει λεχθεῖ «δίνεις αἷμα, δίνεις ζωή», ἀφοῦ τό αἷμα δέν φυτρώνει στή γῆ οὔτε παρασκευάζεται στά ἐργαστήρια, ἀλλά προσφέρεται ἀπό τόν ἄνθρωπο στόν συνάνθρωπο.

Στήν πατρίδα μας  δυστυχῶς δέν ἔχουμε ἀκόμη συνειδητοποιήσει, τήν ἀξία τῆς προσφοράς αἵματος πρός τόν πάσχοντα συνάνθρωπό μας. Γι’ αὐτό καί παρατηρεῖται μεγάλη ἔλλειψη αἵματος.

Τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ ἐπιβάλλει τήν ἔμπρακτη ἀγάπη μας πρός τό συνάνθρωπό μας, ὅπως ὁ  Κύριος μέ τό ἔργο Του καί κυρίως μέ τή Σταυρική Του θυσία. Ὁ Ἐσταυρομένος Θριαμβευτής ἔδωσε τό τίμιο καί πανάγιο αἷμα Του «ὑπέρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς καί σωτηρίας»,ὅπως γράφει ὁ Μ.Βασίλειος.Ἔγινε ὁ πρῶτος Αἱμοδότης τῆς αἱμορραγούσης ψυχῆς μας γιά νά μᾶς μεταγγίσει ζωή αἰώνιο.  

Στήν ἐνορία διατηρεῖται Τράπεζα αἵματος σέ συνεργασία μέ τό Ἀσκληπιεῖο Βούλας.

Ἡ πρώτη Αἱμοδοσία ἔγινε ἀπό κοινοῦ μέ τόν Ἱερό Ναό τοῦ ἁγίου Σώζοντος Λεοφ.Συγγρού 221 Ἀθήνα   τό ἔτος 1989. Ἀπό  τότε καί στό ἑξῆς ἕως καί τώρα  ἡ  ἐνορία μας διοργανώνει τρεῖς φόρες τό χρόνο Αἱμοδοσίες, τό φθινόπωρο,  τό χειμώνα, καί τό καλοκαίρι.

Ὁ Ἀριθμός τῶν μονάδων αἵματος πού συγκεντρώνονται κάθε ἔτος εἶναι περίπου 110-120 φιάλες  αἵματος.

Ἀρκετοί εὐσεβεῖς χριστιανοί ἐνορίτες καί αἱμοδότες ἀπ’ ἄλλες περιοχές τοῦ Λεκανοπεδίου Ἀττικῆς βρίσκουν ἀμέριστη βοηθεία καί συμπαράσταση στίς ὧρες ἀνάγκες τῶν δικῶν τούς ἀνθρώπων, ἀλλά καί ἄλλων  ἀδελφῶν πού ἀδυνατοῦν νά εὕρουν μιά φιάλη αἵματος.

Στόν Ἱερό μας Ναό τό ἔργο αὐτό γιά ἀρκετά χρόνια τό διακονεῖ ὁ πρωτ. Ἰωάννης Ἀλατελης ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ  ναοῦ.  Ὅμως τό ἔργο αὐτό ὅπως καί κάθε ἄλλο ἔργο, ἀπαιτεῖ καί ἄλλους συνεργάτες ὥστε νά ὑπάρχει ἕνα καλό ἀποτέλεσμα. Ἕνα μεγάλο εὐχαριστῶ στόν κύριο Ἰωάννη Στελλάτο ἄμεσο συνεργάτη στό ἔργο αὐτό,   τούς ὑπευθύνους τῶν κατηχητικῶν σχολείων καί τούς μαθητές τῶν κατηχητικῶν σχολειῶν, ὅπου ὀργανώνουν, ἑτοιμάζουν τήν αἴθουσα ὑποδοχῆς τῶν αἱμοδοτῶν, περιποιοῦνται τούς προσερχόμενους στήν αἱμοδοσία προσφέροντας ἕνα ποτήρι νερό, χυμό καί ὅτι ἄλλο εἶναι δυνατό νά ὑπάρχει. Εὐχαριστοῦμε ἰδιαιτέρα  καί τούς Ἐκκλησιαστικούς Ἐπιτρόπους οἱ ὁποῖοι φροντίζουν νά μήν λείπει τίποτα ἀπό τούς αἱμοδότες οἱ ὁποῖοι θά προσέλθουν.

Σέ περίπτωση ἀνάγκης γιά κάποια ἐξυπηρέτηση ἀσθενοῦς γιά αἷμα μπορεῖτε νά καλεῖται στό τηλέφωνο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ και στόν ἀριθμό  210.93.35.892.

Ὑπεύθυνος π.Ἰωάννης  Ἀλατελης

Στοιχειά τά ὁποία θά χρειαστοῦν ὥστε νά καλύψουμε τόν ἀσθενή εἶναι τά ἑξῆς:  

Ὄνομα καί Ἐπίθετο ἀσθενοῦς. Ὄνομα πατρός.  

Νοσοκομεῖο στό ὁποῖο νοσηλεύεται, κλινική.

Παρέχουμε ἕως δύο (2) μονάδες αἵματος.

Τηλέφωνο οἰκογενείας ἀσθενοῦς γιά ἐπικοινωνία.

Διεύθυνση ἀσθενοῦς.

Προγραμματισμένες Αἱμοδοσίες γιά τό ἔτος 2022 εἶναι οἱ ἑξῆς: 

  1.    20 ΜΑΡΤΙΟΥ  2022
  2.    3   ΙΟΥΛΙΟΥ   2022
  3.    6   ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Λόγω τῶν συνθηκῶν ἴσως κάποιες ἡμερομηνίες νά ἀλλάξουν. Ὅμως ὅπως πάντα θά λάβετε ἐνημέρωση εἴτε μέ μήνυμα εἴτε μέ email.

ΕΑΝ ΘΑ ΘΕΛΑΤΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΕΣ ΤΟΥ ΝΑΟΥ ΜΑΣ ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΕΔΩ